Gebruikersvoorwaarden bezoeker

Bedankt voor je bezoek aan onze Website. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze Gebruikersovereenkomst omvat de juridische informatie met betrekking tot het bezoeken en gebruiken van de Website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de Privacyverklaring.
Je wordt vriendelijk verzocht om deze Gebruikersovereenkomst aandachtig te lezen vooraleer de Website te bezoeken of er op enige wijze gebruik van te maken.
Elk verder bezoek aan of gebruik van deze Website impliceert de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, adviseert Pay4it je om de Website niet verder te bekijken of te gebruiken.

1. Juridische informatie omtrent Pay4it
Deze Website wordt online gebracht en gehost onder de verantwoordelijkheid van Pay4it waarvan het adres en de verdere gegevens de volgende zijn:

  • Bedrijfsnaam: Pay4it
  • Vestigingsadres: Keerkring 6, 2801 Gouda, Nederland
  • Algemeen e-mailadres: support@pay4it.nl
  • Telefoon: Vanuit Nederland 0800-2202202 (gratis) of 078-8432381. Vanuit België belt u: 02-304 25 01.
  • BTW nummer: NL808003963B01
  • KvK 32071700

2. Toepassingsgebied van deze overeenkomst
Pay4it stelt zich als doel om de betaling van producten en diensten (hierna genoemd de 'Diensten') te ondersteunen die aangeboden worden door derden (hierna genoemd de 'Aanbieders').
Via haar technisch platform geeft Pay4it je toegang tot de Diensten van Aanbieders en stelt zij je tevens in staat om te betalen voor de Diensten via haar technisch platform. Deze diensten van Pay4it worden hierna aangeduid als de 'Ondersteuningsdiensten'.
De vergoeding die je betaalt, heeft betrekking zowel op het gebruik van de Diensten zelf als op het gebruik van de Ondersteuningsdiensten. Pay4it zal het bedrag dat betrekking heeft op de Diensten zelf doorstorten aan de Aanbieder als vergoeding voor de levering van de Diensten door de Aanbieder aan jou. Het bedrag dat betrekking heeft op de Ondersteuningsdiensten, wordt daarentegen ten behoeve van Pay4it zelf ontvangen als vergoeding voor de levering van de Ondersteuningsdiensten aan jou. Voor jouw gemak, kan Pay4it gebruik maken van Ondersteuningsdiensten van derden op het vlak van techniek en betalingen (zoals telecomoperators, creditcard bedrijven of bedrijven die elektronische betalingen verzorgen) om de betalingstransacties uit te voeren.
Pay4it is zelf niet betrokken bij de levering van de Diensten zelf, doch haar rol is beperkt tot de levering van de Ondersteuningsdiensten.

3. Tarieven en vergoedingen
PEK BV garandeert je te allen tijde toegang tot je gebruikersaccount. Het is enkel mogelijk om toegang te verkrijgen tot de Inhoudelijke Diensten van Performers voor zover het aantal credits op je gebruikersaccount dit toelaat. Je kan credits op je account zetten door de aankoop van een Bundel via de Website. Je kan deze credits enkel gebruiken bij websites van PEK BV. Deze credits kunnen niet overgedragen worden aan derden of elders gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het aankopen van goederen of diensten van andere partijen. Credits worden direct aan je account toegevoegd. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vervalt hierdoor. Aangekochte credits kunnen uiterlijk tot 6 maanden na aankoop worden gebruikt, waarna deze vervallen. Mocht je binnen deze termijn gebruik willen maken van onze coulanceregeling aangaande ongebruikte credits, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via support@pek.nl of telefonisch via +31 78 8432381 (vanuit België +32 2 3042501).

Een iDeal of Creditcard betaling ten behoeve van de aankoop van credits wordt bij de bank of creditcard maatschappij vermeld als pay4it.nl met eventueel een transactienummer.

Pay4it heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst aan te passen, bij te werken of te vervolledigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersovereenkomst zelf regelmatig na te kijken. Als je de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt.
Bovendien wijst Pay4it elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruikersovereenkomst.

4. Beperking van de aansprakelijkheid
Pay4it doet alle redelijke commerciële inspanningen om de Ondersteuningsdiensten op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen. Pay4it doet al het mogelijke om ongemakken die door technische fouten veroorzaakt worden zoveel mogelijk te beperken.
Pay4it kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er virussen worden binnengebracht. Om deze redenen kan Pay4it je niet garanderen dat de toegang tot de Ondersteuningsdiensten niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Bijgevolg kan je Pay4it niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welk gebruik van de Ondersteuningsdiensten.
Bovendien erken je dat Pay4it het recht heeft om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Ondersteuningsdiensten te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de Ondersteuningsdiensten aan te brengen, als om een regelmatig technisch onderhoud van de diensten te verzekeren. Je kan Pay4it niet verantwoordelijk houden voor een nadeel dat je lijdt door dergelijke onderbrekingen.

Geen aansprakelijkheid voor de inhoud geleverd door derden
Pay4it kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de Diensten die door de Aanbieder worden geleverd. De Diensten worden geleverd door onafhankelijke derden die volledig aansprakelijk blijven voor de door hen geleverde Diensten.

Geen aansprakelijkheid voor technische schade
Pay4it kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of voor schade die je zou kunnen lijden door gebruik te maken van de Diensten die via de Ondersteuningsdiensten worden geleverd. Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat het downloaden van gegevens waarbij op eender welke wijze gebruik wordt gemaakt van de Website onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico gebeurt. Je bent uitsluitend zelf aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan je computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van gegevens.

Geen aansprakelijkheid voor hyperlinks op websites van derden
Websites die in het bezit, onder de controle of het beheer zijn van derden kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar deze Website. Pay4it heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of inbreng omtrent de inhoud of andere karakteristieken van deze websites.

5. Technische vereisten
Het gebruik van de Diensten die door de Aanbieders worden geleverd kan afhankelijk zijn van bepaalde technische vereisten. Op de Website wordt aangeduid om welke eisen dit gaat. Indien je niet voldoet aan deze technische vereisten, bestaat de mogelijkheid dat je geen gebruik kan maken van de Diensten. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat je de Diensten niet zal kunnen gebruiken als een gevolg van technische beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op je computer.

6. Verplichtingen van de gebruiker
Je dient tenminste achttien jaar oud te zijn of – indien toepasselijk wetgeving vereist dat je ouder moet zijn om de Diensten wettelijk te mogen gebruiken – minstens zo oud als vereist in die wetgeving.
Buiten hetgeen reeds in andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden is bepaald, engageer je je als gebruiker in het bijzonder om:
a) de Website als een goed huisvader te gebruiken, op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen deze gebruiksvoorwaarden;
b) geen enkel middel, software of methode te gebruiken die de goede werking van deze Website belemmert of tracht te belemmeren. Verder verplicht je je ertoe om geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van de Website (die de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website zou kunnen veroorzaken) of die de inhoud van de Website zou kunnen belasten;
c) de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van Pay4it of van een derde;
d) niet zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Pay4it de Website met een andere website te koppelen.
Wanneer Pay4it vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat jij één van de bovenstaande bepalingen [letter a) tot d)] hebt geschonden of andere verplichtingen die voortkomen uit deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan Pay4it jou de toegang tot het geheel of een gedeelte van de Website ontzeggen.

7. Intellectuele eigendomsrechten
Je aanvaardt en erkent dat de inhoud van Pay4it's Website, waaronder, doch niet beperkt tot de tekst, foto's, afbeeldingen, beschreven technologieën, logo's iconen en software, voor wat betreft alle vormen, media en technologieën beschermd worden door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsnamen, domeinnamen, know-how, modellen, tekeningen en logo's. Pay4it behoudt alle rechten op deze elementen.
Het gebruik van deze Website verleent je op geen enkele manier rechten op een deel van de inhoud ervan. Je mag geen enkel deel van deze Website, geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen, meedelen aan het publiek, verspreiden of op enige andere wijze exploiteren. Evenmin mag je zonder de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Pay4it een link opnemen of invoeren naar deze Website in eender welke website waarvan jij, je werkgever of een andere derde eigenaar, houder of beheerder bent.
Je verkrijgt geen enkel recht op de inhoud die wordt gedownload. Het is strikt verboden om zonder de expliciete schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Pay4it de inhoud die werd gedownload te wijzigen, aan te passen, publiek te maken of te verspreiden voor elk doeleinde anders dan voor je eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

8. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens
Pay4it besteedt de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die je aan Pay4it meedeelt. Je vindt hier een link naar onze Privacyregeling.

9. De bewaring van de inhoud van communicaties
Wanneer je kiest voor het gebruik van interactieve communicatiefaciliteiten, ga je ermee akkoord dat deze informatie wordt opgeslagen. Pay4it zal deze informatie, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke beperkingen, bewaren om geschillen op te lossen, algemene ondersteuning te leveren en problemen te behandelen. Behoudens als antwoord op een gemotiveerd verzoek dat Pay4it ontvangt van een publieke overheid of een bevel van een rechtbank of een gerechtelijke instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit, zal Pay4it deze informatie aan geen enkele derde meedelen.

10. Contact met ons
Indien je meer uitleg of enige verduidelijking wenst omtrent deze gebruiksvoorwaarden, word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met Pay4it op één van de volgende wijzen:

  • e-mail: support@pay4it.nl
  • telefoon: Vanuit Nederland 0800-2202202 (gratis) of 078-8432381. Vanuit België belt u: 02-304 25 01.
Pay4it doet al het mogelijke om binnen een redelijk termijn alle misverstanden, klachten, technische of operationele problemen op te lossen die te maken hebben met de Website of met de kwaliteit van haar inhoud en waarvan Pay4it door jou op de hoogte wordt gebracht.

11. Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden
De nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze Website of dat voortkomt uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Nederland die het Nederlandse recht zullen toepassen, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.

13. Bedenktermijn, terugbetalingen en klachten
De wettelijke bedenktermijn voor aankopen bedraagt 14 dagen. Er geldt geen bedenktermijn voor reeds gebruikt saldo. Pay4it beslist autonoom of de aankopen van een klant kunnen terugbetaald worden en dit enkel wanneer er specifieke omstandigheden dit verantwoorden (bijvoorbeeld technische problemen). Pay4it kan de klant vergoeden door extra saldo aan de account toe te voegen of door een terugbetaling te doen indien het betaalmiddel dit toelaat. Voor de beslissing in verband met een klacht zal Pay4it alle andere beschikbare informatie interpreteren en de nodige systeem logs bekijken. Voor klachten en terugbetalingen kan je contact opnemen met onze klantenservice via support@pay4it.nl.

14. Geschillen
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2. a) Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.
b) De ondernemer zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de ondernemer, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Deze gebruikersvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 20/08/2015. Pay4it behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen, conform de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.